Quay về website thinhtrigroup.com

BIỂU PHÍ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THỊNH TRÍ (TTCAC)
     BIỂU PHÍ HÒA GIẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-TTCAC ngày 22/12/2017)

Phí nộp hồ sơ
Bên nộp đơn yêu cầu hòa giải phải nộp khoản phí nộp hồ sơ là 1.000.000đ.
Khoản phí này sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.

2. Phí hòa giải, bao gồm:
(a) Phí hành chính của TTCAC;
(b) Một khoản thù lao hợp lý cho hoà giải viên;
Khi nộp đơn yêu cầu hoà giải và khi chấp nhận yêu cầu hoà giải, mỗi bên phải nộp tạm ứng trước một khoản phí nêu tại mục (a) và (b) do TTCAC ấn định dựa trên những yếu tố sau:
- Trị giá vụ tranh chấp
- Tính phức tạp của vụ tranh chấp
- Thời gian giải quyết vụ tranh chấp
(c) Chi phí đi lại và các chi phí khác của hoà giải viên;
(d) Chi phí đi lại và các chi phí khác của nhân chứng theo yêu cầu của các bên hoặc của hoà giải viên với sự đồng ý của các bên;
(e) Chi phí về tư vấn của các chuyên gia và chi phí phiên dịch theo yêu cầu của các bên hoặc của hoà giải viên với sự đồng ý của các bên;
Các khoản phí nêu tại mục (c), (d), (e) sẽ được tính trên cơ sở thực tế phát sinh. Khi việc hoà giải chấm dứt hoặc kết thúc, TTCAC sẽ tính toán các chi phí và ấn định mức phí hoà giải cụ thể mà các bên phải nộp.
Trong trường hợp khoản phí ấn định cao hơn số tiền mà các bên đã tạm ứng thì các bên phải nộp bổ sung số tiền còn thiếu. Trong trường hợp khoản phí ấn định thấp hơn số tiền mà các bên đã nộp tạm ứng thì TTCAC sẽ hoàn trả cho các bên số tiền còn thừa.
Trường hợp đơn yêu cầu hòa giải không được bị đơn chấp nhận hoặc không có ý kiến phản hồi thì tiền tạm ứng phí hòa giải được hoàn trả.