Quay về website thinhtrigroup.com

ĐĂNG KÝ LÀM TRỌNG TÀI/ HÒA GIẢI VIÊN CỦA TTCAC

Điều kiện tham gia trọng tài viên

I. ĐIỀU KIỆN THAM GIA TRỌNG TÀI VIÊN

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN KẾT NẠP TRỌNG TÀI VIÊN CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THỊNH TRÍ

1.    Những người có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được kết nạp Trọng tài viên của Trung tâm:

       

a)    Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có sức khỏe, lý lịch rõ ràng;

       

b)    Có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 05 năm trở lên;

       

c)    Tuổi từ đủ 30 đến 70 và được ít nhất một thành viên trong Ban điều hành của Trung tâm giới thiệu;

       

d)    Trong trường hợp đặc biệt, người có trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tuy không đáp ứng được yêu cầu nêu tại điểm b khoản này,
        cũng có thể được kết nạp Trọng tài viên.


2.    Những người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được kết nạp Trọng tài viên của Trung tâm:

       

a)    Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Chấp hành viên, Thừa phát lại, Công chứng viên, công chức thuộc các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm
        sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án. 

       

b)    Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

       

c)    Trường hợp khác theo quy định của Luật Trọng tài thương mại.

Điều kiện tham gia hòa giải viên

II. ĐIỀU KIỆN THAM GIA HÒA GIẢI VIÊN

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HÒA GIẢI VIÊN CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THỊNH TRÍ

1.   1. Những người có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được gia nhập hòa giải viên của Trung tâm:

       

 a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan;

       

b) Có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên;

       

c) Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan.2. Những người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được gia nhập hòa giải viên của Trung tâm:

       

a) Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích; 

       

b) Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thông tin cá nhân người đăng ký

III. Thông tin cá nhân người đăng ký

(Ảnh chân dung)

Đăng ký tham gia hoạt động tại TTCAC

IV. ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG TẠI TTCAC:

Thông tin phục vụ xét duyệt của TTCAC

V. THÔNG TIN PHỤC VỤ VIỆC XÉT DUYỆT CỦA TTCAC:

(Vui lòng ghi rõ chi tiết lĩnh vực chuyên môn của ông/bà, ví dụ về luật thì mảng luật chuyên môn là mảng nào)

(Thông tin ngắn giới thiệu về ông/bà trên website của HIAC nếu ông/bà trở thành hòa giải viên, trọng tài viên của TTCAC)