Quay về website thinhtrigroup.com

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU

“Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hoặc có liên quan đến hợp đồng này các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được thì tranh chấp sẽ được giải quyết bằng Trọng tài tại Trung tâm trọng tài thương mại Thịnh Trí.".