Quay về website thinhtrigroup.com

QUY TRÌNH TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

TTCAC - SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH TỐ TỤNG
TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Phần I: Cơ cấu Hội Đồng Trọng Tài ( HĐTT)

VỤ
TRANH CHẤP SẼ
ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG

HĐTT gồm 3 Trọng
tài viên

Không có thỏa
thuận của hai bên

HĐTT gồm 1 Trọng tài viên
duy nhất

Có thỏa thuận
của hai bên

HÌNH THỨC THAM GIA QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG TẠI TTCAC
CÁC BÊN ĐƯỢC TỰ DO
THỎA THUẬN
 • Các bên có thể
  tham gia trực tiếp

 • Hoặc ủy quyền cho
  người đại diện tham gia

 •   Địa điểm trọng tài

    Ngôn ngữ tố tụng trọng tài

    Luật áp dụng cho vụ tranh chấp

Phần II: Các bước tố tụng

VỀ PHÍA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THỊNH TRÍ (TTCAC)

Kiểm tra thẩm quyền

Thụ lý đơn kiện

Thu phí trọng tài.

Gửi thông báo cho bị đơn

Chỉ định Trọng tài viên

VỀ PHÍA NGUYÊN ĐƠN

Nguyên đơn nộp đơn kiện

Chỉ định Trọng tài viên

Nộp phí trọng tài

Đơn kiện bao gồm:

Ngày , tháng, tên và địa chỉ của các bên.

Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp

Căn cứ pháp lý để khởi kiện

Trị giá của vụ tranh chấp và các yêu cầu khác của nguyên đơn

Tên rọng tài viên mà nguyên đơn chọn

Đơn kiện và các tài liệu kèm theo phải được lập:

Thành 5 bản với Hội đồng trọng tài 3 thành viên.

Thành 3 bản với Hội đồng trọng tài 1 thành viên

 

Khi nộp đơn kiện, nguyên đơn phải đồng thời nộp phí trọng tài.

Nguyên đơn có thể sửa đổi, bổ sung hoặc rút đơn kiện trước khi Hội đồng trọng tài ra quyết định trọng tài.

VỀ PHÍA BỊ ĐƠN

Nộp bản tự bảo vệ

Bản tự bảo vệ gồm Ngày tháng; tên và địa chỉ của bị đơn;
Căn cứ pháp lý để tự bảo vệ;
Kiến nghị cụ thể của bị đơn;
Tên trọng tài viên mà bị đơn chọn.

Nếu bị đơn không nộp bản tự bảo vệ, TTCAC vẫn tiếp tục thực hiện quá trình tố tụng trọng tài.

Bị đơn có thể nộp đơn kiện lại hoặc đưa ra phản đối về vấn đề thẩm quyền.

Trong trường hợp có đơn kiện lại, bị đơn có thể sửa đổi, bổ sung hoặc rút đơn kiện lại trước khi Hội đồng trọng tài ra quyết định trọng tài.

VỀ PHÍA HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trọng tài viên của nguyên đơn và tài viên của bị đơn

Thành
viên

Chỉ định

Chủ tịch Hội đồng trọng tài

Thành
viên

Bầu

Chủ tịch TTCAC

HỘI
ĐỒNG
TRỌNG
TÀI GIẢI
QUYẾT
TRANH
CHẤP

 •   Trên cơ sở thỏa thuận trọng tài
 •   Quy tắc tố tụng của TTCAC
 •   Yêu cầu của các bên
 •   Nghiên cứu hồ sơ
 •   Xác minh sự việc
 •   Gặp các bên, nghe ý kiến
 •   Yêu cầu bổ sung chứng cứ

Quyết định cách thức
tiến hành tố tụng.

Xem xét nội dung
tranh chấp.

Hội
đồng
trọng
tài triệu
tập các
bên
giải
quyết
vụ
tranh
chấp

Thời gian mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp do Chủ tịch Hội đồng trọng tài quyết định.

Nếu các bên không tham dự họp giải quyết vụ tranh chấp mà không có lý do chính đáng, phiên họp vẫn tiếp tục được tiến hành và công bố quyết định trọng tài.

Nếu có sự thỏa thuận của 2 bên thì thực hiện theo sự thỏa thuận.

Quyết định trọng tài được công bố sẽ có giá trị chung thẩm và ràng buộc đối với các bên