Quay về website thinhtrigroup.com

TÓM TẮT QUY TRÌNH TỐ TỤNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

TTCAC - SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH TỐ TỤNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Nhận được đơn yêu cầu và tiền tạm ứng phí hòa giải của các bên

Nhận được thông báo đồng ý hòa giải và tiền tạm ứng phí hòa giải của bên kia

KHỞI ĐẦU QUÁ TRÌNH
HÒA GIẢI

THÀNH PHẦN TIẾN HÀNH HÒA GIẢI
(HÒA GIẢI VIÊN)
Số lượng do các bên thỏa thuận

Một hòa giải viên:
Các bên thống nhất tên
hòa giải viên

Hai hòa giải viên:
Mỗi bên chỉ định một hòa
giải viên

Ba hòa giải viên:
Mỗi bên chỉ định một hòa
giải viên và thống nhất
thỏa thuận một hòa giải
viên thứ 3

Quyền của
các bên
-

Chọn số lượng hòa giải viên (HGV)

-

Chỉ định HGV trong danh sách HGV
của Trung tâm trọng tài thương mại
Thịnh Trí (TTCAC)

-

Yêu cầu TTCAC giới thiệu hoặc chỉ định HGV

-

Cử người đại diện hoặc trợ giúp
nhưng phải báo cho bên kia hoặc
HGV biết

-

Giao dịch, trao đổi với HGV dưới
bất cứ hình thức, ngôn ngữ nào

Nghĩa vụ
của các bên
-

Ngay khi được chỉ định HGV, mỗi bên
nộp bản trình bày ý kiến đúng sự thật,
các tình tiết của tranh chấp cho HGV
và bên kia biết;

-

Nộp cho HGV bản trình bày, cung cấp
thông tin, tài liệu liên quan đến tranh
chấp hoặc bất cứ tài liệu nào khác
theo yêu cầu của HGV tại bất cứ thời
điểm nào trong quá trình hòa giải;

-

Các bên phải hợp tác, đáp ứng kịp thời
các yêu cầu của HGV;

-

Chịu trách nhiệm về tính chính xác
cho việc phiên dịch và phải chịu phí
phiên dịch.

Vai
trò của trung
tâm trọng tài thương mại thịnh trí (TTcac)
-

Chỉ định/giới thiệu HGV trong thời hạn:

+

07 ngày kể từ ngày nhận được
yêu cầu chỉ đinh/giới thiệu
của các bên.

+

07 ngày kể từ ngày bắt đầu quá trình hòa giải

-

Làm văn bản thông báo chính thức cho các
bên và HGV về việc chấm dứt giải quyết

Vai trò của hòa giải viên
-

Tôn trọng sự thỏa thuận của các bên,
nếu thỏa thuận đó không vi phạm pháp
luật và không trái đạo đức xã hội;

-

Tổ chức nơi gặp gỡ theo yêu cầu của các bên;

-

Công khai thông tin có liên quan đến tranh
chấp cho các bên trừ trường hợp thông tin
có yêu cầu được giữ bí mật;

-

Sao gởi văn bản và thông báo thông tin cho TTCAC

-

Giữ bí mật thông tin về tranh chấp trừ trường hợp
các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc
theo quy định của pháp luật.