Quay về website thinhtrigroup.com

BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THỊNH TRÍ (TTCAC)
BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI VÀ BIỂU PHÍ HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTTMTT ngày 29/9/2017)

I.Cơ sở tính phí trọng tài
1. Trường hợp đơn khởi kiện, đơn kiện lại nêu trị giá tranh chấp:
1.1. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng trọng tài gồm ba Trọng tài viên:
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Trị giá tranh chấp

Phí trọng tài

  Phí hành chính

Từ 400.000.000 đồng trở xuống

5% của giá trị tranh chấp

 1.500.000 đồng

Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

 3.000.000 đồng

Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

5.000.000 đồng

Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng

8.000.000 đồng

Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng 15.000.000 đồng
  (Chưa tính VAT) (Chưa tính VAT)

1.2. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài viên duy nhất, mức phí trọng tài, phí hành chính bằng 70% của phí trọng tài, phí hành chính nêu tại Mục 1.1 đối với cùng trị giá vụ tranh chấp.
1.3. Trị giá vụ tranh chấp bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá chuyển khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) tại thời điểm nộp đơn khởi kiện, đơn kiện lại.
2. Trường hợp đơn khởi kiện, đơn kiện lại không nêu trị giá vụ tranh chấp thì Chủ tịch TTCAC quyết định số phí trọng tài, phí hành chính phải nộp căn cứ vào tính chất của vụ tranh chấp, thời gian giải quyết vụ tranh chấp và số lượng Trọng tài viên.
3. Trường hợp đơn khởi kiện, đơn kiện lại vừa có yêu cầu nêu trị giá, vừa có yêu cầu khác không nêu trị giá thì phí trọng tài, phí hành chính đối với các yêu cầu nêu trị giá được tính theo Mục 1, phí trọng tài, phí hành chính đối với yêu cầu không nêu trị giá được tính theo Mục 2 nêu trên.       
4. Phí trọng tài nêu tại Mục 1, 2 và 3 trên đây không bao gồm chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác của các Trọng tài viên và các thư ký phiên họp giải quyết vụ tranh chấp; chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia và chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng trọng tài.
5. Các quy định tại Mục 1, 2, 3 và 4 nêu trên cũng áp dụng đối với việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiên; sửa đổi, bổ sung đơn kiện lại có điều chỉnh tăng về trị giá vụ tranh chấp.

II. Hoàn trả phí trọng tài, phí hành chính
Phí trọng tài, phí hành chính được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:
1. Trường hợp rút đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung đơn kiện lại:
1.1 Nếu đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung đơn kiện lại được rút trước khi Hội đồng trọng tài được thành lập, TTCAC hoàn trả 70% phí trọng tài, phí hành chính;
1.2 Nếu đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung đơn kiện lại được rút sau khi Hội đồng trọng tài được thành lập, TTCAC hoàn trả 40% phí trọng tài, phí hành chính;  
1.3 Nếu đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung đơn kiện lại được rút sau khi TTCAC gửi giấy triệu tập phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và trước ngày mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp, TTCAC hoàn trả 30% phí trọng tài, phí hành chính.
1.4 Nếu tại phiên họp giải quyết vụ tranh chấp đầu tiên, các bên hòa giải được với nhau, TTCAC hoàn trả 20% phí trọng tài, phí hành chính. Trường hợp các bên yêu cầu Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận hòa giải, TTCAC hoàn trả 15% phí trọng tài, phí hành chính.
2. Trường hợp Hội đồng trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp do thỏa thuận trọng tài không tồn tại, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thực hiện được, phí trọng tài, phí hành chính sẽ được hoàn trả 30% .
3. Trường hợp Hội đồng trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp khi có quyết định của Tòa án cho rằng tranh chấp không thuộc quyền thẩm quyền của Trọng tài, phí trọng tài, phí hành chính sẽ được hoàn trả 20%.
4.Trong mọi trường hợp, phí trọng tài còn lại sau khi thỏa thuận không dưới 7.000.000 đồng.
               Biểu phí này có hiệu lực ngày kể từ ngày 03/10/2017.