Quay về website thinhtrigroup.com

Thông Báo


09 tháng 10, 2021

LIVESTREAM HỘI THẢO KHOA HỌC

PHÁP LUẬT VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MAI - HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

03 tháng 09, 2021

KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC “PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC “PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

03 tháng 09, 2021

Thư mời tham gia viết tham luận cho Hội thảo với chủ đề “PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

Mục đích của Hội thảo là đề cập đến thẩm quyền của trọng tài và quy định về thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam; Làm rõ quy định “Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại” chưa được hiểu thống nhất;

26 tháng 07, 2021

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THỊNH TRÍ THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THỊNH TRÍ THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

09 tháng 07, 2021

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THỊNH TRÍ THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH CÁC NGÀY THỨ BẢY ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THỊNH TRÍ THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH CÁC NGÀY THỨ BẢY ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

29 tháng 04, 2021

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MAI THỊNH TRÍ THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04/2021 & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05/2021

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MAI THỊNH TRÍ THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04/2021 & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05/2021

30 tháng 12, 2020

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MAI THỊNH TRÍ THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MAI THỊNH TRÍ THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021