Quay về website thinhtrigroup.com

ĐIỀU KHOẢN HÒA GIẢI MẪU

ĐIỀU KHOẢN HÒA GIẢI MẪU

“Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hòa giải tại Trung tâm trọng tài thương mại Thịnh Trí (TTCAC) theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm này”.