Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Các khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất

Các khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất

15/10/2022


Theo đó, nội dung chi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm:

- Chi tuyên truyền chính sách, chế độ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và vận động các đối tượng liên quan.

- Chi cho việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

- Chi cho việc lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Chi phục vụ việc hướng dẫn thực hiện, giải quyết những vướng mắc trong tổ chức thực hiện phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất

Hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất (Ảnh minh họa).

- Chi thuê nhà làm việc, thuê và mua sắm máy móc, thiết bị để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và cơ quan thẩm định.

- Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, xăng xe.

- Chi thuê nhân công thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có).

- Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thông tư này có hiệu lực từ 20/11/2022. 

Nguồn Luật Việt Nam.