Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/11/2023)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/11/2023)

01/11/2023


Hướng dẫn vị trí việc làm công chức ngành nông nghiệp

Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT ban hành danh mục 68 vị trí việc làm công chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các nội dung mô tả vị trí việc làm bao gồm:

  • Tên vị trí việc làm;
  • Mục tiêu vị trí việc làm;
  • Các công việc, tiêu chí đánh giá;
  • Các mối quan hệ công việc;
  • Phạm vi quyền hạn;
  • Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, năng lực và phẩm chất cá nhân.

Đối với công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

Chính sách mới có hiệu lực 01/11/2023

Chính sách mới có hiệu lực 01/11/2023 (Ảnh minh họa).

Bãi bỏ 4 Quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực thủy sản

Tại Thông tư 05/2023/TT-BNNPTNT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ toàn bộ 04 Thông tư sau:

- Thông tư 82/2009/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản;

- Thông tư 22/2014/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản;

- Thông tư 16/2015/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản;

- Thông tư 12/2017/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi.

Nguồn Luật Việt Nam.