Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (17/01/2023)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (17/01/2023)

17/01/2023


Bổ sung 3 loại giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước

Bên cạnh các giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước là tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% và trái phiếu chính quyền địa phương, Điều 4 Thông tư 16/2022/TT-NHNN đã bổ sung thêm 03 loại giấy tờ có giá mới được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước là:

- Trái phiếu đặc biệt, trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

- Trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (trừ ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc); trái phiếu được phát hành bởi tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) và doanh nghiệp khác;

- Các loại giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Chính sách mới có hiệu lực 17/01/2023

Chính sách mới có hiệu lực 17/01/2023 (Ảnh minh họa).

Quy định mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt

Thông tư số 15/2022/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 17/01/2022.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết định tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

    + Tổ chức tín dụng không trong thời gian kiểm soát đặc biệt hoặc bị xử lý vi phạm;

    + Tổ chức tín dụng đã trích lập dự phòng rủi ro với tất cả trái phiếu đặc biệt đang sở hữu theo quy định của pháp luật;

    + Tổ chức tín dụng tuân thủ tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định;

    + Trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Nguồn Luật Việt Nam.