Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (23/9/2023)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (23/9/2023)

23/09/2023


Thông tư 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên để thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với các nội dung:

- Hỗ trợ tư vấn, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hỗ trợ về phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hỗ trợ về thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay

Chính sách mới có hiệu lực 23/9/2023 (Ảnh minh họa).

Theo đó, lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã làm việc ít nhất 06 tháng liên tục khi tham gia khóa đào tạo nghề sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo nghề.

Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống bằng mức chi theo thông báo của cơ sở đào tạo nghề nghiệp nhưng tối đa không quá 02 triệu đồng/người/khóa học. Mỗi người lao động được hỗ trợ 01 lần.

Nguồn Luật Việt Nam.