Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (28/02/2023)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (28/02/2023)

28/02/2023


Có biện pháp cấp nước dự phòng nếu gián đoạn cấp nước trên 48 giờ

Theo quy định tại Thông tư 23/2022/TT-BNNPTNT, yêu cầu cơ bản của các công trình cấp nước sạch nông thôn là tập trung bảo đảm cấp nước an toàn như sau:

- Bảo đảm cấp nước liên tục, ổn định, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng theo quy định của pháp luật;

- Có phương án kiểm soát rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong hệ thống từ nguồn nước đến khách hàng và biện pháp cấp nước dự phòng nếu xảy ra gián đoạn cấp nước trên 48 giờ;

- Có hạng mục công trình thu, trữ, xử lý, phân phối nước sạch đến khách hàng được quản lý, vận hành, bảo dưỡng theo quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật…

Chính sách mới có hiệu lực 28/02/2023

Chính sách mới có hiệu lực 28/02/2023 (Ảnh minh họa).

Bãi bỏ một số Thông tư ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thông tư 21/2022/TT-BNNPTNT bãi bỏ toàn bộ các Thông tư sau đây:

- Thông tư số 42/2009/TT-BNNPTNT về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1.

- Thông tư liên tịch số 66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo.

- Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”.

- Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT về Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Nguồn Luật Việt Nam.