Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/10/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/10/2023

02/10/2023


1. Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức

Thông tư số 12/2023/TT-BNV bãi bỏ toàn bộ 10 Thông tư sau đây về tuyển dụng, nâng ngạch công chức:

- Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Thông tư 05/2012/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết Nghị định 24/2010/NĐ-CP.

- Thông tư 06/2013/TT-BNV bãi bỏ Điều 19 Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết Nghị định 24/2010/NĐ-CP.

- Thông tư 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết Nghị định 24/2010/NĐ-CP.

- Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

- Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

- Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

- Thông tư 04/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

- Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

- Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính sách mới có hiệu lực 01/10/2023

Chính sách mới có hiệu lực 01/10/2023 (Ảnh minh họa).

2. Thủ tục kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

Theo hướng dẫn tại Nghị định 60/2023/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu bao gồm:

    Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu;

    Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu;

    Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng cấp cho từng xe ô tô;

    Giấy chứng nhận kiểu loại VTA;

    Tài liệu COP cấp cho nhà sản xuất ô tô;

    Tài liệu xuất xứ C/O;

    Bản giải mã số VIN của nhà sản xuất xe;

    Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa;

    Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ giấy hoặc số, ngày, tháng, năm của tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ điện tử.

Người nhập khẩu xe ô tô lập 02 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định và nộp cho Cơ quan kiểm tra bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp bằng hồ sơ giấy trong trường hợp bất khả kháng.

Cơ quan kiểm tra sẽ tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ đăng ký kiểm tra, trả kết quả trong tối đa 01 ngày làm việc.

Không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu và hồ sơ được đánh giá đầy đủ, hợp lệ, cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận cho từng xe trong toàn bộ lô xe nhập khẩu.

3. Hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành tài chính

Thông tư số 54/2023/TT-BTC ban hành Danh mục 101 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính:

- 30 vị trí việc làm ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện: Chuyên viên quản lý giá; Chuyên viên quản lý tài sản công; Chuyên viên quản lý tài chính doanh nghiệp; Chuyên viên bảo hiểm…

- 71 vị trí việc làm ở cấp tổng cục, cấp cục, cấp chi cục: Chuyên viên quản lý thuế; Kiểm tra viên điều tra chống buôn lậu; Nhân viên giám sát quản lý hải quan; Kiểm tra viên quản lý rủi ro hải quan…

Trong đó, bản mô tả công việc của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính gồm các dung: Mục tiêu vị trí việc làm; Các công việc và tiêu chí đánh giá; Mối quan hệ công việc; Phạm vi quyền hạn; Yêu cầu về trình độ năng lực.

Nguồn Luật Việt Nam.