Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Đã có Nghị định mới về sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Đã có Nghị định mới về sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam

19/09/2023


  Ngày 18/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

Nghị định 70 năm 2023 có nhiều nội dung tạo thuận lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

  Cụ thể, chuyên gia nước ngoài được xác định là người tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí dự kiến ở Việt Nam. So với trước đây, không còn quy định phải có bằng đại học đúng chuyên ngành dự kiến làm việc.

  Lao động kỹ thuật người nước ngoài chỉ cần được đào tạo 01 năm trở lên và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí dự kiến làm tại Việt Nam thay vì phải làm đúng chuyên ngành theo cũ tại Nghị định 152 năm 2020.

  Từ ngày 01/01/2024, việc thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người nước ngoài phải trong ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Việc khai báo thực hiện trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc cổng thông tin điện tử của trung tâm dịch vụ việc làm do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

  Nội dung tuyển dụng gồm vị trí, chức danh, số lượng, mô tả công việc, yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, mức lương, thời gian và địa điểm làm việc.

  Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc cho một người sử dụng lao động tại nhiều địa điểm thì trong văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động phải liệt kê đầy đủ các địa điểm làm việc.

Đã có Nghị định mới về sử dụng người lao động nước ngoài

Đã có Nghị định mới về sử dụng người lao động nước ngoài (Ảnh minh họa).

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất quản lý nhà nước về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài trên cả nước cũng như quản lý người Việt làm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

  Nghị định này bãi bỏ nội dung "cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế" tại Nghị định 35/2022.

  Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thống nhất quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn.

Nguồn Luật Việt Nam.