Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hướng dẫn thi cấp thẻ thẩm định viên về giá từ 01/7/2024

Hướng dẫn thi cấp thẻ thẩm định viên về giá từ 01/7/2024

07/06/2024


Bộ Tài chính quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá tại Thông tư 34/2024/TT-BTC ban hành ngày 16/5/2024.

Thành phần hồ sơ:

- Đối với người chưa có thẻ thẩm định viên về giá:

    + Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này;

    + Bản sao chứng thực chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá phù hợp với lĩnh vực chuyên môn dự thi do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo về thẩm định giá cấp; Hoặc bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá. Trong trường hợp bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không ghi rõ chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá thì thí sinh nộp thêm bản sao chứng thực bảng điểm có thể hiện đã học các chuyên ngành trên;

    + Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên (của chuyên ngành khác với chuyên ngành giá, thẩm định giá), trừ trường hợp có bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên của chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá;

    + 02 ảnh màu (cỡ 4x6cm) chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Đối với người đã có thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá tài sản có nhu cầu thi thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá doanh nghiệp:

    + Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này;

    + 02 ảnh màu (cỡ 4x6cm) chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

    + Bản sao thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá tài sản.

Hướng dẫn thi cấp thẻ thẩm định viên về giá

Hướng dẫn thi cấp thẻ thẩm định viên về giá (Ảnh minh họa).

 Trình tự đăng ký dự thi

- Thí sinh lập Phiếu đăng ký dự thi trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính đính kèm bản chụp/scan các loại hồ sơ và nộp chi phí dự thi theo quy định.

Trường hợp không đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự thi tại Cục Quản lý giá hoặc đơn vị theo phân cấp của Bộ Tài chính và nộp chi phí dự thi theo quy định.

- Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, trên cơ sở kết quả rà soát điều kiện dự thi của Hội đồng thi thẩm định viên về giá, Cục Quản lý giá hoặc đơn vị theo phân cấp của Bộ Tài chính thông báo cho các thí sinh nộp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có nội dung kê khai chưa chính xác.

- Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo của Cục Quản lý giá hoặc đơn vị theo phân cấp của Bộ Tài chính, thí sinh phải hoàn thiện hồ sơ đúng hạn.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, Cục Quản lý giá hoặc đơn vị theo phân cấp của Bộ Tài chính thông báo các thí sinh đủ điều kiện dự thi thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Thông tư 34/2024/TT-BTC có hiệu lực từ 01/7/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.