Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hướng dẫn về xuất hóa đơn hàng khuyến mại

Hướng dẫn về xuất hóa đơn hàng khuyến mại

17/04/2024


Về việc xuất hóa đơn hàng khuyến mãi, Cục Thuế Thành phố Cần Thơ có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định:

    “Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

    1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

- Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

    “Điều 7. Giá tính thuế

    ...

    5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

Hướng dẫn về xuất hóa đơn hàng khuyến mại

Hướng dẫn về xuất hóa đơn hàng khuyến mại (Ảnh minh họa).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp có phát sinh nghiệp vụ bán hàng tặng kèm khuyến mãi cùng loại thì:

- Khi Công ty bán hàng hóa (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa dùng để khuyến mại) thì Công ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

- Nếu các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì giá tính thuế GTGT được xác định bằng không (0).

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Nguồn Luật Việt Nam.