Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót 2 lần

Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót 2 lần

10/04/2024


Đây là nội dung tại Công văn 9914/CTBDU-TTHT ngày 05/4/2024 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Về việc xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về xử lý hóa đơn có sai sót;

- Căn cứ Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định về xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp;

- Căn cứ Công văn số 1647/TCT-CS ngày 10/5/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót 2 lần

Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót 2 lần (Ảnh minh họa).

Căn cứ các trích dẫn nêu trên, trường hợp Công ty nộp hóa đơn điện tử bị sai (gọi là hóa đơn F0), sau đó Công ty lập hóa đơn điều chỉnh (gọi là hóa đơn F1 điều chỉnh cho hóa đơn F0) và phát hiện hóa đơn F1 tiếp tục bị sai thì Công ty lập hóa đơn F2 điều chỉnh cho hóa đơn F0 (lúc này hóa đơn F0 đã bị điều chỉnh bởi hóa đơn F1).

Trường hợp Công ty có điều chỉnh cho hóa đơn điện tử có sai sót thì đảm bảo tổng giá trị của các hóa đơn F0, F1, F2 là giá trị đúng với thực tế phát sinh.

Nguồn Luật Việt Nam.