Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2023

Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2023

11/03/2022


Theo đó, phân bố chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất Quốc gia 05 năm 2021 - 2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (chi tiết tại Phụ lục 1 - 65 kèm theo Quyết định này).


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Căn cứ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phân bổ trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; kế hoạch sử dụng đất quốc phòng 05 năm 2021 - 2025; quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030; kế hoạch sử an ninh 05 năm 2021 - 2025.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thông, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành liên quan có sử dụng đất,... Đồng thời, rà soát các quy hoạch có sử dụng đất theo hướng bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Thực hiện việc xác định trên thực địa và khoanh định trên nền bản đồ địa chính đối với các chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ và các chỉ tiêu sử dụng đất do địa phương xác định để làm cơ sở xây dựng dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.