Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

25/07/2022


Theo đó, Chương trình này được thực hiện theo 02 giai đoạn.

    Giai đoạn 1: Thí điểm trong thời gian 02 năm kể từ khi ban hành. Kết thúc giai đoạn sẽ tổng kết để đo lường, đánh giá và sửa đổi, bổ sung chương trình sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

    Giai đoạn 2: Triển khai chính thức được thực hiện sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm và tổ chức sơ kết mỗi năm một lần

Tổng cục Hải quan đặt ra mục tiêu, sau 02 năm triển khai sẽ có 100% doanh nghiệp tham gia chương trình không vi phạm pháp luật hải quan, được đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật ở mức trung bình và cao.

Thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Trong khuôn khổ chương trình, doanh nghiệp tham gia sẽ được tạo thuận lợi, hỗ trợ, hướng dẫn miễn phí về các nội dung về áp dụng quản lý rui ro và thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Nguồn Luật Việt Nam.