Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Thỏa thuận trọng tài không rõ Trung tâm trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp thì giải quyết như thế nào?

Thỏa thuận trọng tài không rõ Trung tâm trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp thì giải quyết như thế nào?

09/07/2020


Đầu tiên, bạn cần xem lại thời gian xác lập thỏa thuận điều khoản về trọng tài, chúng ta chia ai trường hợp:

+ Trường hợp 1: Nếu thỏa thuận trọng tài được ký kết trước ngày Luật trọng tài thương mại 2010 có hiệu lực thi hành là ngày 01 tháng 01 năm 2011 thì áp dụng quy định pháp luật tại thời điểm ký thỏa thuận trọng tài.

            CSPL: Khoản 3 Điều 81 Luật trọng tài thương mại 2010 quy định: “ Các thỏa thuận trọng tài được ký kết trước này Luật này có hiệu lực được thực hiện theo các quy định của pháp luật tại thời điểm ký thỏa thuận trọng tài”.

            Do đó, nếu thời điểm bạn thỏa thuận trọng tài trước ngày 01 tháng 01 năm 2011, áp dụng Khoản 4 Điều 10 Pháp lệnh về trọng tài thương mại Thoả thuận trọng tài không quy định hoặc quy định không rõ đối tượng tranh chấp, tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp mà sau đó các bên không có thoả thuận bổ sung”, thì hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận lại về Trung tâm trọng tài thương mại cụ thể. Nếu không thỏa thuận được thì điều khoản trọng tài vô hiệu, thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa hai bên sẽ là tòa án.

            + Trường hợp 2: Nếu thỏa thuận trọng tài được ký kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 thì áp dụng Luật trọng tài thương mại 2010.

            Căn cứ theo Khoản 5 Điều 43 Luật trọng tài thương mại quy định “ Trường hợp các bên đã có thỏa thuận trọng tài nhưng không chỉ rõ hình thức trọng tài hoặc không thể xác định được tổ chức trọng tài cụ thể, thì khi có tranh chấp, các bên phải thỏa thuận lại về hình thức trọng tài hoặc tổ chức trọng tài cụ thể để giải quyết tranh chấp. Nếu không thỏa thuận được thì việc lựa chọn hình thức, tổ chức trọng tài để giải quyết tranh chấp được thực hiện theo yêu cầu của nguyên đơn”, hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận lại tổ chức trọng tài cụ thể, nếu không thỏa thuận được thì tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải quyết là tổ chức do nguyên đơn lựa chọn.