Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Thông qua dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT

Thông qua dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT

06/11/2023


Theo đó, thông qua dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng như đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình 232/TTr-BTC.

Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình báo cáo Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội và các cơ quan theo quy định.

Thông qua dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT (Ảnh minh họa).

Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Công văn 11692/BTC-CST ngày 26/10/2023, Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ khác được quy định.

Thời gian áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Nghị quyết số 182/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 03/11/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.