Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Từ 01/10/2022, bãi bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô

Từ 01/10/2022, bãi bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô

20/09/2022


Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghê bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

- Quyết định 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô;

- Quyết định 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô;

- Thông tư 05/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.

Thông tư 11/2022/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

Từ 01/10/2022, bãi bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô

Từ 01/10/2022, bãi bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô (Ảnh minh họa).

Các văn bản trên được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành nhằm thực hiện “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020" của Thủ tướng Chính phủ.

Sau gần 20 năm thực hiện, các quy định này đã chính thức được bãi bỏ nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phù hợp với tiêu chuẩn chung của khu vực cũng như quốc tế.

Theo giới chuyên gia, việc bãi bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô được cho là phù hợp với sự phát triển, thay đổi quy trình công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô của các doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay.

Đồng thời, bảo đảm tính minh bạch, hợp lý; không phát sinh thủ tục hành chính, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước; bảo đảm việc thực hiện các điều ước và hiệp định thương mại tự do ký kết với các nước khác.

Nguồn Luật Việt Nam.