Quay về website thinhtrigroup.com

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI MẪU

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI MẪU

“Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hoặc có liên quan đến hợp đồng này các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài thương mại Thịnh Trí hòa giải thương mại hoặc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại”.